Habitatge Tarragona: Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes S.A

SOBRE EL WEB I NOTA LEGAL

Sobre el web

SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES S.A.

Carrer dels Descalços, 15

43003-Tarragona

NIF:A-43542380

Nota legal

El Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes S.A és titular en exclusiva dels drets d'explotació d'aquesta web, així com de les successives versions i actualitzacions. Resta prohibida la seva explotació, inclosa la seva reproducció total o parcial, adaptació, distribució, comunicació pública i transformació, sense l'autorització expressa del Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes S.A. La vulneració en qualsevol forma i per qualsevol procediment d'aquests drets constitueix una conducta expressament tipificada pel Codi penal. El Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes S.A exercitarà immediatament totes les accions que estiguin previstes en la legislació vigent sobre la propietat intel·lectual, penal, i en qualsevol altra normativa que hi sigui d'aplicació, contra tota persona que infringeixi directament o indirectament els seus drets sobre la web, que quedarà obligada a satisfer al Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes S.A la indemnització corresponent per danys i perjudicis.