Habitatge Tarragona: Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes S.A

PROPIETARIS

propietaris

Adreça:
Oficina local de l'habitatge
C. Descalços, 11
43003 Tarragona

Telèfon de contacte:
977 244 056

Horari d'atenció de l'oficina:
8.30 h a 14 h.

Correu electrònic:
info@oficinahabitatgetgna.cat

CONVENI PER L’HABITATGE

L’Ajuntament de Tarragona, a través del Servei Municipal de l’Habitatge i en Col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Agencia de l’Habitatge de Catalunya, ha posat en marxa l’Oficina Local de l’Habitatge i Borsa de Mediació per al Lloguer Social. Per tal d’incentivar als propietaris d’aquells habitatges del mercat lliure que es troben desocupats s’estableixen una fórmula d’arrendament:

BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

 • És una política d’habitatge basada en un programa de mediació en el mercat immobiliari a fi d’incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats.
 • Es nodrirà d’habitatges nous o existents del mercat lliure que estiguin desocupats i que disposin de cèdula d’habitabilitat.
 • La renda màxima serà de 450 euros.
 • El contracte de lloguer serà d’un any prorrogable fins a 5 (segons LAU).

Avantatges per al propietari:

 • Trobem un llogater per l’habitatge buit.
 • Servei gratuït d’informació i assessorament durant tot el temps que l’habitatge estigui llogat mitjançant la Borsa.
 • Régim de coberturas de l’Avalloguer (fins a 6 mesos).
 • Obtenció d’una renda segura, repercutint legalment una part de les despeses al llogater.
 • Assegurança de defensa jurídica i multirisc gratuïta durant la vigència del contracte.
 • Tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació contractual.
 • Tramitació, si s’escau, de l’ajut de 6.000 euros per les obres de rehabilitació realitzades (la data de les factures).

Avantatges per al llogater:

 • Recerca d’un habitatge adient a les seves necessitats i possibilitats de pagament.
 • Dipòsit de les fiances estrictament obligatòries, contemplades a la legislació vigent i amb control del compliment de retorn.
 • Informació, assessorament, tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació contractual.
 • Tramitació dels ajuts al pagament del lloguer que li puguin correspondre (prestació permanent per al pagament del lloguer, RBE, ...).