Habitatge Tarragona: Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes S.A

PASSAT, PRESENT I FUTUR

ciutat

Què hem fet?

Memòria SMHAUSA

2011 - 2014

memòria 2014

Memòria SMHAUSA

2007 - 2010

memòria 2010

Memòria SMHAUSA

1998 - 2007

18 anys

Objectius estratègics 2016

PROMOCIÓ D’HABITATGES. El Servei Municipal de l’Habitatge té com a objectiu principal la promoció d’habitatges, tant en règim de lloguer com de propietat. Pel proper exercici 2016 està previst iniciar la construcció de 30 habitatges i places d’aparcament al solar situat al carrer López Peláez cantonada amb el carrer Josepa Massanes, antiga caserna de la Guàrdia Civil. El solar és propietat de SMHAUSA i es troba pagat en la seva totalitat. A hores d’ara disposem ja del projecte d’enderroc i de l’avantprojecte. Estem en procés de redacció del projecte bàsic i pendents de l’obtenció del finançament.

·

CARTERA D’IMMOBLES. L’explotació dels més de 120 immobles en règim de lloguer és un objectiu prioritari atès que és una important font d’ingressos, a la que cal afegir l’explotació en règim de lloguer de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona la Generalitat de Catalunya. Es continuen mantenint elevats nivell d’ocupació i una taxa d’impagaments baixa.

·

OFICINA LOCAL DE L’HABITATGE I BORSA DE MEDIACIÓ. Arran dels contractes subscrits entre l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, gestionem l’Oficina Local de l’Habitatge i la Borsa de Mediació. Es manté una elevada activitat especialment quan s’obren convocatòries d’ajuts al pagament del lloguer i prestacions d’especial urgència. Des del mes d’agost de 2014 es canalitzen els expedients de cèdules de segona ocupació de la ciutat de Tarragona. En quan a la Borsa de Mediació, l’activitat està centrada en la intermediació en lloguer d’habitatge social.

·

ENCOMANES DE GESTIÓ. A partir de l’ampliació de l’objecte social, a l’any 2009, es va incorporar com activitat l’execució d’actuacions incloses en Plans Integrals o instruments similars que afecten a barris o zones concretes de la ciutat, i que poden ser tant de naturalesa urbanística, com social, de foment d’actuacions privades previstes en aquest pla o instrument de caràcter integral i altres de naturalesa similar. Donat que SMHAUSA és un mitja propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Tarragona, executa les encomanes de gestió que li són encarregades per aquest, d’acord amb les instruccions fixades que concreten les condicions d’execució i el seu finançament. Ens ha estat encomanada la gestió les obres d’urbanització de l’Anella Mediterrània que ha d’albergar els Jocs del Mediterrani del 2017.

·

DESENVOLUPAMENTS URBANÍSTICS. D’altra banda, SMHAUSA gestiona i coordina el desenvolupament urbanístic del Pla Parcial 10 de Tarragona, terrenys on està prevista la ubicació d’Ikea, àmbit del que SMHAUSA n’és Administració Actuant. L’Associació Administrativa de Cooperació Provisional del PP10 ens ha adjudicat el projecte d’urbanització i la direcció de les obres d’urbanització de l’àmbit. En aquesta línia d’activitat, per part de l’Ajuntament, ens ha estat encomanada la redacció del projecte de reparcel•lació del Polígon d’Actuació 102, Parcel•les Iborra.