Habitatge Tarragona: Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes S.A

PERFIL DEL CONTRACTANT

El SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE I ACTUACIONS URBANES, SA (SMHAUSA) és una societat mercantil titularitat de l'Ajuntament de Tarragona.

.

Com a empresa pública municipal, SMHAUSA s'integra en la definició de "sector públic" establerta en l'apartat d) de l'article 3.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

.

En aquest sentit, SMHAUSA es situa en un estadi intermedi de subjecció a la LCSP atenent a la seva doble condició de ser poder adjudicador no Administració Pública, d'acord amb allò que estableix l'article 3.3 de la LCSP.

.

En conseqüència, en l'adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, SMHAUSA se sotmetrà a allò que estableix la LCSP i en concret a les normes establertes en les Seccions 1a i 2a del capítol I del títol I del Llibre II, tal com estableix el seu article 317. En l'adjudicació dels contractes no subjectes a contractació harmonitzada, SMHAUSA d'acord amb l'article 318 LCSP, se subjectarà, depenent del valor estimat del contracte, al mateix article o a la secció 2a del capítol I del títol I del llibre segon de la LCSP. Així mateix, tant en contractació harmonitzada com no harmonitzada SMHAUSA subscriurà amb els seus adjudicataris contractes privats, d'acord amb allò que estableix l'article 26 LCSP.

.

L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà competent per conèixer de les qüestions pròpies de la preparació i l'adjudicació dels contractes subscrits per SMHAUSA, així com de la impugnació de les seves modificacions, si es basa en l'incompliment d'allò que s'estableix en els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s'entengui que aquesta modificació va haver de ser objecte d'una nova adjudicació. D'altra banda, la jurisdicció civil serà la competent per entendre de les controvèrsies que se suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció dels contractes privats subscrits per l'entitat, amb excepció de les modificacions contractuals anteriorment citades.

Nota:

El Consell d’Administració, de data 30 de novembre de 2017, va acordar la vinculació del perfil del contractant de SMHAUSA amb la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, les dades relatives a les licitacions, poden trobar-se en:

Licitacions publicades a partir del 20 d’abril de 2018

Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya
GenCat

Licitacions publicades abans del 20 d’abril de 2018

Projecte de remodelació de l’espai públic del carrer Riu Onyar al barri de Campclar. (+)
 • Estat: Adjudicació definitiva
 • Tipus: Obres
 • Adjudicatari: EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL.
projecte de millora de les voreres, voltants i vial d’accès al poliesportiu carrer Siurana de Campclar. (+)
 • Estat: Adjudicació definitiva
 • Tipus: Obres
 • Adjudicatari: CONSTRUCCIONES BERGADÀ, SA.
projecte de millora de les voreres del carrer Besos de Campclar (+)
 • Estat: Adjudicació definitiva
 • Tipus: Obres
 • Adjudicatari: DONSACO 2005, SL.
Projecte de millora i enjardinament de les zones d’aparcament 2, 3 i 5 del barri de Campclar. (+)
 • Estat: Adjudicació definitiva
 • Tipus: Obres
 • Adjudicatari: CONSTRUCCIONES PELADO-M, SL.

< Anterior 1 2 3 4 5 6 Següent >

Promoció Saavedra